ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Vážení rodiče, 

zápis do prvních tříd pro školní rok 2021/2022 na naší škole proběhne

                          v termínu od 8. dubna do 23. dubna 2021.

 Průběh zápisu:

Zápis proběhne prezenčně ve škole a to v budově nové školy 8. dubna 2021 od 14 do 17 hodin (bez přítomnosti dětí), popřípadě v dalších dnech, kdy přihlášky k zápisu můžete odevzdat elektronicky, poštou nebo osobně v určených dnech v budově školy.

Požadovány budou pouze povinné náležitostí zápisu (podání žádosti o přijetí, popřípadě žádosti o odklad).

Kterých dětí se zápis týká?

 • K zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 se dostaví děti, které dosáhnou k 1. 9. 2021 šesti let věku, tedy děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
 • Dále děti, kterým byla v minulém školním roce povinná školní docházka odložena.
  (Pokud rozhodnutí o odkladu vydala jiná škola, vezměte toto rozhodnutí s sebou.)
 • Zapsáno může být i dítě, které dosáhne šesti let věku v období od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
  Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou pro přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doložení doporučujícího vyjádření  školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Odklad povinné školní docházky

Pokud dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky. K žádosti se přikládá doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Začátek školní docházky je možno odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší osmý rok věku.

Jaké dokumenty je potřeba doručit škole, budete-li podávat ŽÁDOST O PŘIJETÍ

Zákonný zástupce si může vybrat, jakým způsobem doručí škole příslušné dokumenty potřebné k zápisu.

K vyplněné žádosti je nutné přiložit kopii rodného listu dítěte a to buď v digitální podobě (sken, fotografie), nebo v papírové podobě – prostá kopie.

Doklad o zastupování dítěte (občanský průkaz/jiný doklad) – a to buď v digitální podobě (sken, fotografie), nebo v papírové podobě – prostá kopie (ihned po provedené kontrole bude skartován)

 1. Žádost doručte do školy, a to některým z následujících způsobů:
 2. Žádost může zákonný zástupce dítěte donést osobně do školy (nová budova školy, Školní 662) 8. dubna 2021 od 14 do 17 hodin (bez přítomnosti dětí)
 3. nebo zaslat datovou schránkou na adresu – wf23eqz
 4. nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail) na adresu vondrackova@seznam.cz
 5. nebo žádost vytiskněte, podepište a odešlete klasickou poštou na adresu školy: Základní škola a Základní umělecká škola, Školní 662, Rtyně v Podkrkonoší 542 33.
 6. nebo žádost vytiskněte, podepište a vhoďte do schránky hlavního vchodu nové školy v pracovní dny v době od 7.00 – 16.00. 

Pokud nemůžete podat žádost o přijetí k povinné školní docházce jedním z uvedených způsobů, je pro Vás připravena i následující možnost:

 Dostavte se k hlavnímu vchodu nové školy v době pondělí 12. 4., 19. 4. od 8:00 – 10:00, nebo ve středu 14. 4., 21. 4. od 8:00 – 10:00. Zazvoňte u hlavního vchodu nové školy.

 1. Přijde pro vás pedagogický pracovník a vpustí vás do vestibulu školy, kde bude připravena vytištěná žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce, pero a obálka.
 2. Žádost vyplníte, vložíte do obálky a předáte pedagogickému pracovníkovi.
 3. Na Vámi uvedenou e-mailovou adresu budeme zasílat další potřebné informace a také přidělené registrační číslo. 

 

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na školní vývěsce na náměstí a na webových stránkách školy: www.zsrtyne.cz. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 17. 5. 2021.

O přijetí každého dítěte bude v souladu s §67 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci ale mohou požádat o jeho vydání, popřípadě nahlédnout do spisu dítěte, a to dne 14. 5. 2021 v době od 8:00 do 10:00 hodin v kanceláři školy.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno v písemné podobě.

Jaké dokumenty je potřeba doručit škole, budete-li podávat ŽÁDOST O ODKLAD

K vyplněné žádosti je nutné přiložit kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie.

Doklad o zastupování dítěte (občanský průkaz/jiný doklad) – a to buď v digitální podobě (sken, fotografie), nebo v papírové podobě – prostá kopie (ihned po provedené kontrole bude skartován)

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Tato žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Zákonní zástupci musí předložit tyto podklady:

 • písemnou žádost zákonného zástupce dítěte o odklad školní docházky
 • písemné doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
 • písemné doporučení odborného lékaře (dětská lékařka) nebo klinického psychologa

 

Postup pro podání žádosti o odklad

 1. Na webových stránkách školy si stáhněte Žádost o odklad školní docházky.
 2. Vyplněný formulář včetně obou příloh doručte do školy, nejpozději však do 30. 4. 2021, a to některým z následujících způsobů:
  1. do datové schránky naší školy – wf23eqz
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail) na adresu vondrackova@zsrtyne.cz,
  3. vytiskněte, podepište a odešlete klasickou poštou na adresu školy Základní škola a Základní umělecká škola, Školní 662, Rtyně v Podkrkonoší 542 33
  4. vytiskněte, podepište a vhoďte do schránky u dveří hlavního vchodu nové školy (Školní 662).

 

Pokud nemáte možnost si Žádost o odklad školní docházky stáhnout z našich webových stránek:

 1. Dostavte se k hlavnímu vchodu nové školy v době pondělí 12. 4., 19. 4. od 8:00 – 10:00, nebo ve středu 14. 4., 21. 4. od 8:00 – 10:00. Zazvoňte u hlavního vchodu nové školy.
 1. Přijde pro vás pedagogický pracovník a vpustí vás do vestibulu školy, kde bude na stolku připravena vytištěná Žádost o odklad, pero a obálka.
 2. Žádost vyplníte, vložíte do obálky a předáte pedagogickému pracovníkovi.

Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, budete informováni o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy na e-mail: vondrackova@zsrtyne.cz  nebo telefonicky 499 888 134.

 

 Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy ve školním roce 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 Základní škola a Základní umělecká škola Rtyně v Podkrkonoší, příspěvková organizace, Školní 662, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší otevře:

 • jednu první třídu s celkovým maximálním počtem do 30 žáků,
 • dvě první třídy v případě celkem zapsaných více než 30 dětí.

Kritéria pro přijímání žáků

 1. dítě s odkladem a trvalým pobytem ve Rtyni v Podkrkonoší
 2. dítě s trvalým pobytem ve Rtyni v Podkrkonoší
 3. dítě narozené po 1. 9. 2015 s trvalým pobytem ve Rtyni v Podkrkonoší
 4. dítě, které nepatří do spádové oblasti základní školy

Při rovnosti pořadí rozhodne ředitelka školy na základě transparentního losování za přítomnosti zákonných zástupců.

Těšíme se, že se s Vámi i s Vašimi dětmi co nejdříve setkáme!

Přijetí k povinné školní docházce – žádost
Odklad povinné školní docházky – žádost
Desatero pro rodiče
Praktické rady pro rodiče