Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Funkční období členů školské rady trvá tři roky a školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Náplň práce školské rady:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává inspekční zprávy ČŠI
  • podává podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli