Školní družina

Školní družina plní výchovně vzdělávací funkce před a po vyučování, učí vzájemné komunikaci a posiluje v dětech kladné povahové vlastnosti, dbá na dodržování základních hyg.návyků,ochrany životního prostředí a společenského chování. Úplata za využívání školní družiny činí 80 Kč měsíčně (platba se vybírá pololetně).

Děti jsou rozděleny do 2 oddělení:

  • 1. oddělení – vychovatelka Alena Wichová
  • 2. oddělení – vychovatelka Nikola Fofonková

Organizace činnosti

  • ŠD je otevřena každý pracovní den od 6.15 do 16.00h
  • ŠD sídlí v budově základní školy na náměstí a využívá ke své činnosti 2 samostatné místnosti, tělocvičnu a školní hřiště.
  • O provozu ŠD v době prázdnin v průběhu školního roku rozhoduje ředitelka školy. Na každé prázdniny rodiče závazně přihlásí své dítě vychovatelce družiny a to nejpozději 5 dní před zahájením prázdnin. Provoz ŠD bude o prázdninách zajištěn pouze tehdy, pokud počet přihlášených žáků neklesne pod 6. V opačném případě bude provoz ŠD zrušen.
  • Ve ŠD družině se žáci řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem ŠD (řád ŠD je vyvěšen na chodbě školy).

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu s vyhláškou č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění, stanovuje ředitelka školy kritéria pro přijetí žáků k zájmovému vzdělávání
ve školní družině.

Dle těchto kritérií bude postupovat ředitelka školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí žáků k zájmovému vzdělávání ve školní družině, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu.

O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce a řádně vyplněného zápisního lístku. Vyplnění zápisního lístku neznamená přijetí žáka do školní družiny. Pobyt žáka ve školní družině není nárokový a školní družina může být naplněna maximálně do celkové výše její kapacity, která činí 60 žáků.

Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí žáka do školní družiny je vyšší než umožňuje celková kapacita, rozhoduje ředitelka školy o přijetí žáka na základě následujících kritérií:
1. Přednostně se přijímají žáci 1. a 2. ročníku.
2. Žáci 3. a 4. ročníku budou přijati do školní družiny, pokud to umožní její kapacita. Převýší-li počet přihlášek těchto žáků kapacitu, bude upřednostněn žák, který dojíždí a má zaměstnané oba rodiče.