Školní družina

Školní družina plní výchovně vzdělávací funkce před a po vyučování, učí vzájemné komunikaci a posiluje v dětech kladné povahové vlastnosti, dbá na dodržování základních hyg.návyků,ochrany životního prostředí a společenského chování. Úplata za využívání školní družiny činí 80 Kč měsíčně (platba se vybírá pololetně).

Děti jsou rozděleny do 2 oddělení:

  • 1. oddělení – vychovatelka Alena Wichová
  • 2. oddělení – vychovatelka Nikola Fofonková

Organizace činnosti

  • ŠD je otevřena každý pracovní den od 6.15 do 16.00h
  • ŠD sídlí v budově základní školy na náměstí a využívá ke své činnosti 2 samostatné místnosti, tělocvičnu a školní hřiště.
  • O provozu ŠD v době prázdnin v průběhu školního roku rozhoduje ředitelka školy. Na každé prázdniny rodiče závazně přihlásí své dítě vychovatelce družiny a to nejpozději 5 dní před zahájením prázdnin. Provoz ŠD bude o prázdninách zajištěn pouze tehdy, pokud počet přihlášených žáků neklesne pod 4. V opačném případě bude provoz ŠD zrušen.
  • Ve ŠD družině se žáci řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem ŠD (řád ŠD je vyvěšen na chodbě školy).