Zápis dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok do 2019/2020

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Základní umělecká škola Rtyně v Podkrkonoší, vyhlašuje zápis dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 v budově školy na náměstí Horníků čp. 440.

ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 14,00 do 18,00 hod.

Kritéria přijetí
1/ Přednostně budou přijímáni děti s místem trvalého pobytu ve Rtyni v Podkrkonoší
2/ Dítě s jiným trvalým bydlištěm, ale žijící v obci Rtyně v Podkrkonoší
3/ Ostatní děti

Seznam přijatých žáků pod přidělenými registračními čísly bude zveřejněn po zápisu na webových stránkách školy a na vývěsce u vchodu do budovy školy.

Průběh zápisu

  1. Formální část zápisu

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky – formulář je také na webových stránkách školy. Můžete ho přinést vyplněný nebo ho vyplníte přímo při zápisu, případně nadiktujete ústně do protokolu.

K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte a OP zákonného zástupce.

Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.

Dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně.

  1. Motivační část zápisu

Pokud je zapisované dítě přítomno u zápisu, může se zúčastnit motivační části zápisu, pokud s tím souhlasí zákonný zástupce

Cílem motivační části zápisu je představit dítěti školu jako bezpečné a příjemné prostředí, motivovat jej pro školní docházku a případně posoudit jeho školní připravenost

Odklad povinné školní docházky

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Dokumenty ke stažení

Mgr. Hana Vondráčková, ředitelka školy