Zápis do prvních tříd na školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,

zápis do prvních tříd pro školní rok 2022/2023 na naší škole proběhne v termínu 7. dubna 2022 od 14:00 do 17:00 a 8.dubna 2022 od 14:00 do 15:00 v budově školy na náměstí č.p. 440.

Před samotným zápisem je nutná elektronická registrace na webových stránkách. Registrace bude spuštěna 28. 3. 2022.

Zákonným zástupcům, kteří nemají možnost sami dítě k zápisu zaregistrovat, nabízíme registraci po telefonu – tel. 499 888 134 (středa 30. 3. a pátek 1. 4. 2022: 8:00 – 9:00).

Pokud není možné se dostavit k zápisu v uvedeném termínu, lze využít náhradní termín 25.4.2022 od 8:00 do 11:00 – budova nové školy č. p. 662. V naléhavých případech je možné domluvení i jiného termínu.

V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy na e-mail: vondrackova@zsrtyne.cz  nebo telefonicky 499 888 134.

Kterých dětí se zápis týká?

K zápisu do 1. tříd pro školní rok 2022/2023 se dostaví děti, které dosáhnou k 31. 8. 2022 šesti let věku.

Dále děti, kterým byla v minulém školním roce povinná školní docházka odložena. (Pokud rozhodnutí o odkladu vydala jiná škola, vezměte toto rozhodnutí s sebou.)

Zapsáno může být i dítě, které dosáhne šesti let věku v období od 1. 9. 2022 do 30. 6. 2023, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou pro přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doložení doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Odklad povinné školní docházky

Pokud dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky. K žádosti se přikládá doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Začátek školní docházky je možno odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší osmý rok věku.

Jak zápis probíhá?

 Po příchodu do školy se Vás ujmou pracovníci školy. Paní učitelky s Vámi vyplní dokumenty:

Formální část:
 – Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 – Žádost o odklad povinné školní docházky (bude-li zapotřebí)

Tyto dokumenty můžete přinést s sebou již vyplněné, paní učitelky je pouze zkontrolují.

 Neformální část
 – Přátelský pohovor dítěte s paní učitelkou (komunikační dovednosti dítěte, rozeznávání barev, prostorová orientace, početní představivost).

Připravené aktivity zaberou maximálně 20 minut.

Co vzít s sebou?
 – rodný list dítěte
 – občanský průkaz rodiče pro doložení trvalého bydliště

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na školní vývěsce na náměstí a na webových stránkách školy: www.zsrtyne.cz. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 16. 5. 2022.

O přijetí každého dítěte bude v souladu s §67 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci ale mohou požádat o jeho vydání,popřípadě nahlédnout do spisu dítěte, a to dne 17. 5. 2022 v době od 8:00 do 10:00 hodin v kanceláři školy.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno v písemné podobě.

Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy ve školním roce 2022/2023

Ve školním roce 2022/2023 Základní škola a Základní umělecká škola Rtyně v Podkrkonoší, příspěvková organizace, Školní 662, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší otevře:

jednu první třídu s celkovým maximálním počtem do 30 žáků,
dvě první třídy v případě celkem zapsaných více než 30 dětí.

Kritéria pro přijímání žáků

  1. – dítě s odkladem a trvalým pobytem ve Rtyni v Podkrkonoší
  2. – dítě s trvalým pobytem ve Rtyni v Podkrkonoší
  3. – dítě, které nepatří do spádové oblasti základní školy

Při rovnosti pořadí rozhodne ředitelka školy na základě transparentního losování za přítomnosti zákonných zástupců.

 

Přijetí k povinné školní docházce – žádost
Odklad povinné školní docházky – žádost
Desatero pro rodiče