Zápis do první třídy pro školní rok 2014 – 2015

Zápis do 1. třídy se koná 23. ledna 2014 od 14 do 18 hodin

v budově školy na náměstí.

S sebou přineste občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Pro vznik povinnosti začít chodit do školy je podle § 36 odst. 3 školského zákona rozhodující věk

dítěte. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě

dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky. K zápisu do prvního

ročníku pro školní rok 2014/2015 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8.

2014, tzn. děti narozené od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008 a dále děti, kterým byl při zápisu v lednu 2013

povolen odklad školní docházky o jeden rok.