Zápis do první třídy 4.února 2016

Pro školní rok 2016-2017 proběhne zápis ve čtvrtek 4. února 2016 od 14.00 do 18.00 hodin v budově školy na náměstí (budova 1. – 2. tříd). K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do první třídy základní školy, a přinesou s sebou

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc). Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost zažádat o odklad školní docházky. Formulář Žádost o odklad povinné školní docházky je možno vyzvednout při zápisu. Vyplněný formulář doložený příslušnými zprávami je třeba doručit ředitelství školy nejpozději do 31. května 2016.

Bližší informace je možno získat na telefonu 499 888 327 nebo při osobní návštěvě školy.

Důležité informace k zápisu do prvních tříd

  • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2016 šest let.
  • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2015), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
  • Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.
  • Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
  • Každé dítě dostane u zápisu identifikační číslo. Seznam identifikačních čísel přijatých dětí, bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.