Začátek školního roku 2021 – 22

Slavnostní uvítání prvňáčků proběhne 1. září 2021 v Makusu.

Od 8:30 žáci 1. A  – třídní učitelka J. Mertlíková

Od 9:00 žáci 1. B  – třídní učitelka L. Kašparová

Po slavnostním přivítání odejdou žáci a zákonní zástupci s paní učitelkou do budovy školy na náměstí.

Informativní schůzka zákonných zástupců a třídních učitelů se koná ve čtvrtek 2. 9. 2021 v 16:00 v budově školy na náměstí.

Testování prvňáčků proběhne 2.9., 6.9, a 9.9.2021, bližší informace o průběhu testování obdrží zákonní zástupci 1.9.2021 od třídních učitelek.

Slavnostní zahájení školního roku 2021/22 pro žáky 2. – 9. ročníku
proběhne ve středu 1. září 2021 od 8:00 do 9:00 hodin, žáci se dostaví do svých tříd, kde se svými třídními učiteli zahájí nový školní rok

Testování žáků 2. – 9. tříd proběhne 1.9., 6.9., a 9.9.2021

Informace k testování

 • Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Dokládá se v den testování.
 • Příklad: Žák byl 20. srpna 2021 očkován poslední dávkou vakcíny proti onemocnění covid-19. Za bezinfekčního je žák považován od 4. září 2021. Žák tedy podstoupí screeningové testování dne 1. září (příp. 2. září), nebude se už ale testovat ve dnech 6. a 9. září.
 • V případě testování žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka z doporučeného omezení vstupu třetích osob do školy (resp. jedná se o důvod k umožnění vstupu do školy).
 • Dále v ostatních individuálních případech, kdy testovaný žák není schopen provést test sám (např. z důvodů fyzických či jiných indispozic), je také možná asistence třetí osoby.
 • Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.
 • Pokud žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit ve škole, školní družině pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně:
  • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy
  • je tedy povinnost ve vnitřních prostorech a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru, nosit respirátor nebo obdobný prostředek
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy
  • nesmí zpívat
  • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu
  • v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru
 • Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
 • Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd, žáci před dovršením 15 let nosí např. chirurgickou roušku, žáci od 15 let nosí např. respirátor, nanoroušku, nanošátek odpovídajícího stupně ochrany např. FFP2, KN 95. Ochranné prostředky dýchacích cest škola žákům nezajišťuje.
 • Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty
  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest.
 • Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. při konzumaci potravin a nápojů).