Provozní řád školní jídelny

Adresa
Školní jídelna při Základní škole a Základní umělecké škole,
Školní ulice 835, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší

Telefon
499 888137

E-mail
jidelna@zsrtyne.cz

Vedení
vedoucí ŠJ:   Ilchmannová Marcela
vedoucí kuchařka: Měšťanová Zdena

1. Zásady provozu

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou o školním stravování č.107/2005 Sb.,vyhláškou č.84/2005 Sb.o nákladech na závodní stravování, Školským zákonem č 561/2004 ,platnými hygienickými předpisy, vyhláškou  137/2004 Sb.,vyhláškou 602/2006 Sb.,nařízením Evropského parlamentu a rady č.852/2004, dále pak platnými bezpečnostními předpisy

2. Provoz školní jídelny

Výdejní doba pro děti a zaměstnance dle rozvrhu obvykle 11,15 – 13,50hod.
Výdejní doba pro veřejnost 10,30– 11,15hod.

Při příležitosti různých akcí školy, případně o prázdninách, lze obvyklou dobu výdeje stanovit i jinak – strávníci jsou vždy předem upozorněni. Obědy do jídlonosičů odebírají pouze cizí strávníci.

Žáci jsou povinni konzumovat obědy v prostorách školní jídelny (vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování, §2, odst.7).  Na odebrání oběda do jídlonosičů, mají žáci nárok jen v první den nemoci a to jen tehdy, pokud již nelze oběd odhlásit (například nemoc, ale ne plánovaná návštěva lékaře).

V případě akcí školy (například školní výlet, sportovní a jiné soutěže atd.), pokud se žáci nevrátí v termínu výdeje obědů a nemohou oběd zkonzumovat ve školní jídelně, musí být oběd odhlášen a není možné tento oběd odebrat do jídlonosiče. (vyhláška č 107/2005 Sb., dále školský zákon §119). Do vyhlášek a zákonů je možné nahlédnout v kanceláři školní jídelny.

Výdej obědů bude prováděn vždy jen do čistých jídlonosičů, ne do skleněných lahví.

3. Chování ve školní jídelně

Strávníci přicházejí do školní jídelny ukázněně a chovají se v prostoru školní jídelny tak, aby nedošlo ke vzniku úrazu. V šatně si odloží vrchní oděv a tašky a přesunují se do jídelny, kde si v prostoru výdeje pokrmů odeberou tácek, příbory a pokrm. Po skončení stravování odevzdají tácek s použitým nádobím do zasouvacích vozíků u výdeje. V případě úmyslného poškození nádobí je strávník povinen vzniklou škodu nahradit. Na chování žáků dohlíží pedagogický dozor.

Do školní jídelny nemají přístup ti, kteří se zde nestravují /výjimku tvoří pedagogičtí pracovníci, kteří vykonávají dozor nad žáky/.

Žádáme rodiče, aby respektovali provozní řád školní jídelny a na své děti v období oběda čekali před školní jídelnou!

Je zákaz vynášení pokrmů vydaných na talířích a miskách, případně vynášení jiného inventáře ze školní jídelny.

4. Zařazování žáků dle věkových kategorií

Zákonní zástupci žáků hradí příspěvek za školní stravování ve výši finančního normativu na potraviny ve znění vyhl.č 107/2005 Sb. o školním stravování takto: od školního roku 2005/06 se rozdělují strávníci do tří skupin
I. stupeň 7-10 let
II.stupeň    11-14 let
III.stupeň   15-18 let

Školní jídelna zařadí strávníka do vyššího stupně tehdy, pokud mu je v daném školním roce /od 1.9. do 31.8./  11 nebo 15 let.

Cena obědů je od 1.11.2022 stanovena takto :

žáci   7  –  10  let 31,-kč
žáci  11 –  14  let 36,-kč
žáci  15let a více  40,-kč
veřejnost 90,-kč

5. Placení stravného

Platbu stravného je možné provádět:

  1. v hotovosti – v kanceláři ŠJ
  2. inkasem z účtu
  3. trvalým příkazem

O výběru hotovosti za stravné jsou strávníci vždy informováni cedulkou na dveřích ŠJ, případně na internetové adrese školy www.zsrtyne.cz. O možnosti platby inkasem z účtu, případně trvalým příkazem je možno se informovat v kanceláři ŠJ.

6. Objednávky obědů 

Školní jídelna vaří denně dva druhy jídel. Jídlo č. 1 má strávník automaticky, při platbě inkasem. Jídlo č. 2 je třeba si objednat buď na objednávkovém boxu ve školní jídelně, nebo na internetu na adrese www.strava.cz, případně v kanceláři ŠJ.

7. Odhlášky z obědů 

Odhlášky strávníků z obědů jsou možné  den předem do 14,30 hodin. Ranní odhlášky pouze do 6,30hod. Odběr oběda pro nemocné žáky je možný pouze první den nemoci od 10,30hod. do 11.15 hodin, další dny je nutné obědy odhlásit osobně nebo telefonicky na čísle 499888137, nebo na adrese  jidelna@zsrtyne.cz. Je nutné obědy v případě nemoci odhlásit ! Od 2. dne, pokud žák stravné neodhlásí, má škola právo účtovat, za tyto neodhlášené obědy, plnou cenu oběda, tj. 90,-kč.

8. Záloha za žetony

Výdej obědů a objednávky jídel se provádí prostřednictvím žetonu, který si žák vyzvedne na začátku stravování za zálohu 126,- Kč.

Při ztrátě, nebo poškození je nutné si nový žeton znovu za tuto zálohu vyzvednout. Po ukončení stravování a navrácení žetonu bude tato záloha zpět vyplacena. V případě poškození obalu žetonu se z navrácené částky odečte 36,- Kč na náklady spojené s přepouzdřením žetonu.

V případě zapomenutí žetonu strávníci mají na oběd samozřejmě nárok, ale je nutné nahlásit zapomenutí žetonu paní kuchařce u výdeje obědů. V případě dlouhodobého zapomínání, bude žáky paní kuchařka posílat na konec řady.

9. Vyúčtování na konci školního roku 

Bude provedeno u každého strávníka na základě jeho pokynů s těmito možnostmi:

  1. nechat na kontě zůstatek na příští rok
  2. převézt zůstatek zpět na účet
  3. vyzvednutí zůstatku v hotovosti v dohodnutém termínu

10. Změny v jídelníčku

Školní jídelna si vyhrazuje v případě mimořádné události, např. nedodání surovin, změnit dle potřeby jídelní lístek.

V případě malého zájmu o určitý druh jídla, kdy objednávka bude nižší  než 30 porcí se oběd nevaří.

Provozní řád školní jídelny je vyvěšen na nástěnce ve vstupní části jídelny a na internetových stránkách školy www.zsrtyne.cz. Můžete ho také obdržet v kanceláři školní jídelny.

Zaměstnanci a žáci byli seznámeni s provozním řádem vždy na začátku stravování.

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte prosím v kanceláři ŠJ.