PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY ve školním roce 2022/2023

Informace o jednotlivých školách naleznete v Atlasu středních škol nebo na webových stránkách středních škol.

Podávání přihlášek

 • povolené je podání jen dvou přihlášek v 1. kole přijímacího řízení (uchazeč se může přihlásit jen na 2 obory vzdělání),
 • termín pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou je k 30. listopadu 2022 pro první kolo přijímacího řízení,
 • termín pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky je do 1. března 2023 pro první kolo přijímacího řízení,
 • v dalších kolech přijímacího řízení není uchazeč i nadále omezen v počtu přihlášek, které podá. Přitom v každé přihlášce uvádí jen jednu školu (obor vzdělání, případně zaměření podle školního vzdělávacího programu),
 • přihlášku vyplníte sami a škola potvrdí vysvědčení,
 • školy na přihlášce vyplníte v pořadí – 1. škola, kterou chcete studovat více (není to ale podmínka)  a obě přihlášky vyplníte úplně stejně. Tím je určeno pořadí místa, kde bude žák konat přijímací zkoušku v 1. a 2. řádném termínu.
 • závěr zdravotní způsobilosti u oboru vzdělání, kde je stanovena zdravotní způsobilost ze zákona potvrdí lékař do již vyplněné přihlášky (PLP – povinná lékařská prohlídka). Doporučuji si předem od Vašeho dětského lékaře zjistit, zda bude Vaše dítě pro zvolené obory vzdělávání zdravotně způsobilé s ohledem na možné zdravotní obtíže, jako jsou např. alergie, astma apod.
 • v případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami se vychází při úpravě podmínek přijímacího řízení ve škole z doporučení školského poradenského zařízení. Předkládání doporučení školského poradenského zařízení a tím žádosti na úpravu podmínek přijímacího řízení, je ale na uchazeči nebo jeho zákonném zástupci (nepředkládá se povinně). Doporučení k přijímacímu řízení vystaví PPP, proto si včas domluvte v poradně termín vyšetření.

Povinná jednotná zkouška v oborech s maturitní zkouškou

 • již pátým rokem se v přijímacím řízení konají povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání,
 • jednotné zkoušky se konají ve dvou termínech formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (Test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut. Test z matematiky trvá 70 minut.), přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). Pro tento účel předává údaje z přihlášky uchazečů o přijetí do oborů vzdělání s maturitní zkouškou škola Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně. Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; (hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %),
 • písemné testy jednotné zkoušky tak může uchazeč konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce jako 1. škola, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce jako 2. škola, přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek,
 • v případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.
 • Informace o přijímacích zkouškách naleznete na stránkách cermat.cz. Pro představu o formální podobě didaktických testů a typech úloh se podívejte na testy z pokusných ověřování organizace přijímacího řízení 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 a jednotné testy z roku 2022, které naleznete v záložce Testová zadání k procvičení.

Výsledky přijímacích zkoušek

 • PŘIJATÍ – vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů naleznete na stránkách škol nebo na viditelném místě školy (písemně vás školy nebudou o přijetí informovat),
 • NEPŘIJATÍpísemné rozhodnutí zašlou jen nepřijatým uchazečům poštou doporučeně,
 • ODVOLÁNÍ – musíte podat do 3 dnů od obdržení vyrozumění o nepřijetí, odvoláváte se vy jako rodiče.

Zápisový lístek

 • potřebujete jej, až budete přijati – v dubnu,
 • zápisový lístek vám vydává naše škola, vyzvednete si jej po předchozí domluvě u výchovného poradce (Zdeněk Tlučhoř)
 • zápisový lístek je evidován pod evidenčním číslem pro jednotlivé uchazeče, bude předán jen na základě podpisu zákonného zástupce,
 • vydání zápisového lístku základní školou a možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou,
 • až budete přijati, rozhodnete se pro školu, odnesete zápisový lístek na vybranou školu, jakmile jej odevzdáte, nelze vzít rozhodnutí zpět (výjimka uvedena ke konci),
 • po vyhlášení výsledků ho musíte předat do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí, (Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.),
 • výjimka z uplatnění zápisového lístku jen jednou ve dvou případech, kdy jej uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole (když bylo jeho odvolání úspěšné, a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky).

Pozvánka k přijímací zkoušce

 • Pozvánku ke konání jednotné zkoušky nebo talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení zašle ředitel dané SŠ školy uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.
 • Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky obsahuje zejména informace o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení stanovených ředitelem školy, místu a čase konání přijímací zkoušky ve dvou termínech, obsahu přijímací zkoušky, označení oboru vzdělání, do kterého bude přijímací zkouška konána, formě přijímací zkoušky a seznam povolených pomůcek pro její konání.
 • Pozvánka ke konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v náhradním termínu se zasílá uchazeči nejpozději 7 dní před konáním zkoušky.

Další informace naleznete na internetových stránkách:

www.infoabsolvent.cz, www.msmt.cz, www.cermat.cz.

Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2022/2023

Termín Aktivita
do 31. října 2022 Ředitel školy vyhlásí kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.
do 30. listopadu 2022 Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou a obdrží zápisový lístek.
od 2. do 15. ledna 2023 Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou do oborů středního vzdělávání skupiny oborů 82 Umění a užité umění mimo Gymnázium se sportovní přípravou.
od 2. ledna do 15. února 2023 Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou (jednotná zkouška, případně školní zkouška, se konají v termínech společně s dalšími maturitními obory v dubnu).
od 15. do 31. ledna 2023 Talentové zkoušky v konzervatořích.
do 31. ledna 2023 Ředitel školy vyhlásí kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).
do 1. března 2023 Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.
do 15. března 2023 Vyzvednout si po domluvě Zápisový lístek
13. dubna 2023 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).
14. dubna 2023 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).
do 28. dubna 2023 Termín pro zaslání výsledků Jednotných testů  středním školám (vyhodnocení provádí Centrum).
10. května 2023 1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.
11. května 2023 2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

 

Na stránkách MŠMT je odkaz „Jednotné přijímací zkoušky na SŠ“, který Vás přesměruje přímo na stránky CERMAT-Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání: https://prijimacky.cermat.cz/ . Zde jsou uvedeny pro Vás cenné informace přímo od zdroje.