Prevence a Etické dílny za ZŠ

V dubnu byl přednáškou, besedou a filmem pro 8. a 9. třídu  zakončen celoroční projekt Etické dílny, který byl podpořen dotací Královéhradeckého kraje. Své programy také absolvovali žáci prvních a druhé třídy.

Jsme rádi, že se nám podařilo navázat dlouhodobou spolupráci s kvalifikovanými lektory a využívat certifikovaných a systematických programů primární prevence pro žáky 1. – 9. tříd. Vybíráme si z široké škály nabízených programů dle potřeby a aktuální situace v jednotlivých třídách.

Tyto programy pomáhají dětem zorientovat se v sobě a i ve světě kolem, učí řešit každodenní problémy a obtížné situace bez nebezpečného experimentování a rizikového chování.

Programy jsou interaktivní, využívají pestrou škálu didaktických metod jako je hraní rolí, diskuse, skupinové aktivity a hry podporující komunikaci, spolupráci a kreativitu. Děti samy mají prostor nacházet vhodné odpovědi na mravní a hodnotové otázky a tvořivě se podílet na jejich řešení – nebýt jen pasivními posluchači, ale aktivními spolutvůrci.

Dlouhodobým cílem je osobní růst každého účastníka.

Děti získávají vztahové dovednosti, dovednosti pro rozvoj osobnosti a charakteru a nástroje pro odolávání společenským tlakům a specifickým rizikům.

Mgr. I. Podlipná