Návrat žáků 1. a 2. ročníku od středy 18. listopadu 2020

Vážení rodiče,

od středy 18. listopadu 2020 je umožněn návrat žáků 1. a 2. ročníku základních škol

 • Žáci nebudou děleni do menších skupin – třída bude tvořit homogenní (nedělitelnou) skupinu nejen v době výuky, ale také v době stravování a školní družiny.
 • Veškerá výuka prvních a druhých ročníků bude probíhat dle pravidelného rozvrhu v plném rozsahu. 
 • Školní družina a školní jídelna budou v provozu. (Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.)Všichni žáci školy však mají nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

  Žáci 3. – 9. tříd si mohou oběd odebrat do jídlonosičů v době od 10:30 do 11:30.
  Školní družina bude v provozu od 6,30 do 16 hodin.

 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Prosíme rodiče, dejte svým dětem s sebou minimálně dvě roušky.
 • Povolen nebude zpět ani výuka tělesné výchovy. 
 • Ve třídách je doporučeno intenzivní větrání – doporučujeme toto zohlednit v případě odívání žáků. 
 • Je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy (pobyt žáků na čerstvém vzduchu je doporučen).

Pro ostatní žáky 3. – 9. třídy pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Jsou také umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce. O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy společně s třídním učitelem a s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Výuka v ZUŠ probíhá i nadále distančním způsobem.

Mgr. Hana Vondráčková, ředitelka školy

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020