Informace k zápisu do 1. ročníku

 1. Organizace zápisu
 1. a/         Termín zápisu:

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Na naší škole proběhne zápis do 1. tříd:

7. dubna 2020 od 13:30 hod. do 17:00 hod.

    1. b/  Místo zápisu:

Zápis se koná v budově školy na náměstí ve Rtyni v Podkrkonoší, č.p. 440.

 1. c/ Potřebné dokumenty:

S Sebou k zápisu si vezměte: rodný list dítěte; občanský průkaz zákonného zástupce; doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.); rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno. Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

 1. d/ Plnění povinnosti školní docházky:

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2020, tzn. děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dále děti, kterým byl při zápisu v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok.

 1. e/  Předčasný nástup k plnění školní docházky:

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce v době konání zápisu do 1. tříd. 

 1. f/ Odklad školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Rodiče, kteří uvažují u svého dítěte odklad povinné školní docházky, si zajistí s předstihem vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. /PPP Trutnov, Náchod/

 1. Počet žáků, které je možné přijmout

Ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny max. 2 třídy – nejvyšší celkový počet 60 žáků.

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

 1. Kritéria pro přijímání žáků
 • dítě s odkladem a trvalým pobytem ve Rtyni v Podkrkonoší
 • dítě s trvalým pobytem ve Rtyni v Podkrkonoší
 • dítě, které nepatří do spádové oblasti základní školy
 • dítě narozené po 1. 9. 2014

Při rovnosti pořadí rozhodne ředitelka školy na základě transparentního losování za přítomnosti zákonných zástupců.

 1. Popis formální části zápisu

V průběhu formální části zápisu vyplní zákonný zástupce dítěte žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad povinné školní docházky.

 1. Popis motivační části zápisu

Se souhlasem zákonného zástupce proběhne rozhovor s uchazečem, připravené cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte, prohlídka školy. Doba motivační části zápisu je 20 – 30 min. Zákonní zástupci se mohou osobně účastnit motivační části zápisu do 1. tříd.

 1. Ostatní informace

Podle § 3a odst. 6 vyhlášky o základním vzdělávání budou zákonní zástupci prokazatelným způsobem informováni, jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji („Desatero pro rodiče“).

Rodičům bude při zápisu také sdělen termín, kdy bude vyvěšen seznam přijatých žáků a termín, kdy se budou moci seznámit s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Mgr. Hana Vondráčková, ředitelka školy