Informace k provozu školy od pondělí 4. 1. 2021

Usnesením vlády ze dne 23. 12. 2020 byl upraven provoz škol od 4. do 10. ledna 2021.

Vyučování žáků v ZUŠ musí probíhat od 4. 1. 2021 opětovně pouze distanční formou.

V týdnu od 4. 1. do 8. 1. 2021 je povolena osobní přítomnost ve škole pouze pro žáky 1. a 2. ročníků.

Základní pokyny:
Výuka bude probíhat v plném počtu žáků ve svých kmenových třídách při dodržení stanovených zvýšených hygienických opatřeních (dezinfekce, výuka v rouškách – doporučujeme nejméně 2 kusy, větrání při výuce – teplejší oblečení) podle stálého rozvrhu s drobnými úpravami.

Stále nelze vyučovat tradičním způsobem hudební výchovu (zákaz zpěvu) a také tělesnou výchovu (doporučené jsou vycházky – prosíme přizpůsobit oblečení dětí).

Žáci se po skončení výuky mohou běžně stravovat ve školní jídelně.

Provoz školní družiny pro přihlášené žáky je zajištěn od 6,30 do 16,00.

Žáci 3. až 9. tříd se opět vzdělávají distančně.

Jsou povoleny individuální konzultace učitel x žák (případně zákonný zástupce žáka). Plánované konzultace zajišťuje třídní učitel na základě podkladů ostatních vyučujících.

Upřesnění:
Zbývající třídy 1. stupně a 2. stupně obdrží od svých třídních učitelů informace o organizaci distanční výuky.

Informace budou obsahovat rozvrh hodin s rozpisem on-line výuky (v aplikaci Teams).

Distanční vzdělávání je pro žáky povinné. Neúčast žáka na distanční výuce musí být řádně omluvena zákonnými zástupci dle pravidel školního řádu.

Obsah distančního vzdělávání odpovídá ŠVP (školnímu vzdělávacímu programu) v míře odpovídající okolnostem. V případě krátkodobého využití distančního vzdělávání (krátkodobá karanténa na 10 dnů) je kladen důraz na opakování a procvičování probrané látky a na rozšíření dříve probraného učiva.

Při dlouhodobém zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole (přesahující 2 týdny) bude opět probíhat prioritní distanční výuka hlavních předmětů podle upravených tematických plánů pro daný předmět a ročník. V rámci distančního vzdělávání jsou přednostně vyučovány předměty matematika, český jazyk, anglický jazyk a následně naukové předměty a výchovy.

Distanční vzdělávání je legitimní formou vzdělávání. Vzdělání bude probíhat kombinací on – line výuky a off-line výuky (zadávání úkolů, pracovních listů, samostudium).

Hodnocení z distančního vzdělávání probíhá známkou, formativním hodnocením nebo kombinací a je podkladem pro celkové hodnocení žáka v daném klasifikačním období. Pedagog hodnotí práci žáka s přihlédnutím k jeho podmínkám.

Důležitým momentem distančního vzdělávání je také komunikace s rodiči. Ta je stanovena následujícím způsobem:

– obecné informace o aktivitě školy v době distančního vzdělávání poskytuje vedení školy na webových stránkách školy: www.zsrtyne.cz

 – běžná komunikace pedagoga se zákonnými zástupci probíhá v aplikaci Bakaláři prostřednictvím modulu KOMENS, popřípadě lze pro komunikaci využívat pracovní emaily zaměstnanců školy –  příjmení pedagoga: (prijmeni@zsrtyne.cz)

Žáci mají i v případě distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Je nutné ho odebrat do jídlonosiče v době od 11:00 – 11:30, případně v době 12:30 – 12:45. Ke stravování je nutné žáka přihlásit u vedoucí školní jídelny.

Tyto pokyny jsou platné prozatím do 10. 1. 2021.

Mgr. Hana Vondráčková, ředitelka ZŠ a ZUŠ