Etické dílny

… jsou certifikované programy všeobecné primární prevence, které
nabízejí propojení školního vzdělávacího programu Osobnostní a sociální
výchova s celostním pohledem na vývoj mladého člověka i s jeho možnými
riziky.

Etické dílny mají v dětech a dospívajících rozvíjet pozitivní vlastnosti a
sociální dovednosti.Jde tedy o programy zaměřené na rozvoj
dovedností pro život, a to jak sociálních dovedností, tak dovedností
sebeovlivnění. Etické dílny obsahují také programy specificky zacílené na
určité druhy rizikového chování.

Nejde jen o to, aby žáci měli dostatek informací a vyhnuli se rizikovému
chování (např. šikaně, experimentování s alkoholem atd.), Etické dílny jdou
k tomuto cíli spíše rozvíjením schopností, které jim umožní rozhodovat se o
vlastním životě, řešit každodenní problémy a vypořádat se s obtížnými
situacemi.

Systematická a dlouhodobá spolupráce se školou umožňuje získat důvěru
žáků a během programů rozkrývat daná témata, diskusemi jít až k jádru
problémů a zamýšlet se nad životními hodnotami a vlastním
směřováním…

K osvojování požadovaných dovedností jsou využívány interaktivní
metody učení, hraní rolí, diskusí… Děti samy mají nacházet vhodné
odpovědi na mravní a hodnotové otázky a tvořivě se podílet na jejich řešení
– nebýt jen pasivními posluchači, ale aktivními spolutvůrci.

A koho se budou Etické dílny týkat v letošním školním roce?
Budou to žáci od 6. po 9. třídu, jejichž programy povede pan Tomáš
Špác, B.Th, z nedalekého Hronova.

Ti mladší mají totiž v rámci prevence objednány programy
z Pedagogicko psychologické poradny v Trutnově. Jde nám o to, aby
všichni žáci dostávali aktuální podněty k nerizikovému chování i od
fundovaných pracovníků z prostředí mimoškolního.