Dobrovolná výuka žáků 1. stupně – informace pro přihlášené žáky

 • Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední (8 – 11,30 hodin) a odpolední část (11,30 – 16 hodin).  Skupiny mohou být max. do 15 žáků, jsou do konce školního roku neměnné
 • Informace o rozdělení dětí do skupin Vám předají třídní učitelé dne 25. 5. 2020 před vstupem do školy. Rozdělení dětí do skupin (podle účasti dětí v dopoledním nebo i odpoledním bloku), jsme prováděli v rámci třídy. Odpolední „ družina “ bude poskytována žákům 1. a 2. tříd.
 •  V dopolední části pojedeme podle rozvrhu (český jazyk, matematika, další předměty dle výběru učitele). Mezi vyučovacími hodinami budeme v co největší míře zařazovat relaxační chvilky, nejlépe venku.  V odpolední části budou probíhat zájmové aktivity, výtvarná, hudební činnost apod.
 • Vycházky do okolí jsou vedením školy povoleny při zachování hygienických a epidemiologických pravidel.
 • V případě nepřítomnosti přihlášeného žáka je povinen zákonný zástupce neprodleně toto oznámit třídnímu učiteli, vč. důvodu nepřítomnosti. Neučiní-li tak, bude škola žádat informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nebude započítávat do absence uváděné na vysvědčení žáka.
 • Je vysoce žádoucí, aby přihlášený žák navštěvoval školu pravidelně – není naprosto vhodné, aby žák bezdůvodně do školy jeden den přišel a druhý ne.
 • Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná. Budeme zařazovat pohybové chvilky na protažení a relaxaci.
 • Při cestě do školy a ze školy a při pobytu před školou se na žáky vztahují aktuální obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.
 • Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Děti přijdou ke škole v 8,00 hodin, zde je převezme pedagog.
 • Pedagog před prvním vstupem žáka do školy zkontroluje, zda má žák roušky a sáček na odkládání roušek.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy budou nosit ve společných prostorách roušky.
 • Žák bude povinen dodržovat stanovená hygienická a organizační pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, bude pak důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěvu toalet či společných prostor budou organizovat pedagogičtí pracovníci tak, aby byly minimalizovány kontakty mezi skupinami.
 • Při přesunech se budou snažit všichni dodržovat odstupy 2 metry.
 • Toalety jsou vybaveny antibakteriálním mýdlem v dávkovači, dezinfekcí a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Několikrát denně bude prováděna dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá velké množství lidí (např. kliky u WC apod.).
 • Neprodleně po příchodu do třídy musí každý žák použít dezinfekci na ruce.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry.
 • Při sejmutí si každý žák uloží roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • Ve třídách se bude často větrat.
 • Naše školní kuchyně bude od 25. 5. 2020 vařit pro žáky přihlášené ke stravování teplé obědy. Bude vařena pouze 1 varianta.
 • Objednávání bude probíhat standardně přes www.strava.cz .
 • Zkontrolujte, zda má Vaše dítě oběd přihlášený (obědy se nebudou přihlašovat automaticky).
 • Vstup do školní jídelny je povolen pouze žákům, kteří se účastní prezenční výuky v budově školy.
 • Vstup do školní jídelny není povolen rodičům a žákům, kteří se vzdělávají z domova “na dálku”.
 • Čas oběda pro jednotlivé skupiny je přesně určen, čas oběda ani skupinu nelze měnit.
 • Hygienická pravidla před jídlem a během jídla budou žáci dodržovat dle pokynů přítomného pedagoga.
 • Žáci odchází domů po dopoledním bloku nebo po obědě, popřípadě po předchozí dohodě v průběhu odpoledního bloku, nejpozději však v 16 hodin. Do prostor školy nemohou rodiče vstupovat.

Mgr. H. Vondráčková