Informace k obnovení školní docházky žáků 2. stupně od 3. 5. 2021

Na základě novelizace Mimořádného opatření MZdr k omezení provozu ve školách, s účinností od 3. 5. 2021 dochází k těmto změnám v činnosti škol a školských zařízení:
1. do prezenční docházky do škol se vrací žáci 2. stupně a to rotačním způsobem. Rotační způsob znamená, že se jedna skupina tříd bude vyučovat prezenčně ve škole a druhá skupina tříd distančně z domova. Vždy po týdnu se budou střídat.
Rotační výuka na naší škole bude vypadat následovně:
týden 3. – 7. 5. 2021
:
prezenční výuka pro třídy: 7. třída a 8. třída
distanční výuka pro třídy: 6. třída, 9.A, 9.B

týden 10. – 14. 5. 2021:
prezenční výuka pro třídy: 6. třída, 9.A, 9.B
distanční výuka pro třídy: 7. třída a 8. třída

Pokud se situace nezmění dalším rozhodnutím vlády, měl by tento rotační způsob výuky pokračovat i v dalších týdnech.

Aktuální informace o rozvrzích hodin dostanou žáci od svých třídních učitelů.

Další podmínky návratu dětí do škol:

 1. Dodržování všech zásad osobní hygieny (používání dezinfekce při příchodu do školní budovy, po použití WC, po testování atd.). Dezinfekce je připravena na určených stanovištích v ručních rozprašovačích a každý žák je povinen ji využívat samostatně. Je možné využívat i vlastní dezinfekční přípravky. Povinností je využít dezinfekce po příchodu do školní budovy, při přesunech do jiných tříd a odborných učeben (např. PC, fyzika).
 2. Používání ochrany úst a nosu po celou dobu pobytu ve škole, tzn. při všech školních aktivitách. Vhodným prostředkem, který splňuje toto nařízení, se rozumí schválený respirátor nebo lékařská rouška. Pro případ poškození roušky má škola k dispozici roušky náhradní.
 3. Dodržování homogenity skupin – minimalizace střídání výukových prostor Vzhledem k povinnosti dodržet toto pravidlo bude upraven rozvrh vyučování některých předmětů a přizpůsobeno rozdělení skupin.
 4. Zůstává zákaz zpěvu při všech činnostech ve škole.
  Hudební výchova se bude vyučovat jiným způsobem, bez zpěvu.
 5. Nově jsou v tomto opatření povoleny sportovní činnosti konané venku (ve vnějších prostorech). Při těchto činnostech nemusí žáci používat ochranu nosu a úst.
 6. Dvakrát týdně antigenní testování všech žáků, kteří nastoupili nově do prezenční výuky. Naopak, ti žáci, kteří již výuku prezenčně navštěvují (žáci tříd 1. stupně), se budou testovat jen jednou týdně, a to v pondělí. To samé pravidlo platí od tohoto data i pro všechny zaměstnance.

  Testování je  nutnou podmínkou účasti na prezenční výuce. Testování pro žáky 2. stupně bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek ráno po příchodu do školy. Žáci se budou testovat v oddělených třídách.

  Po krátké instruktáži si každý žák provede tzv. samoodběr vzorku pomocí štětičky s tampónem z přední části nosu (max. do 2 cm). Učitelé při testování provádí pouze instruktáž, dále dohled a administraci výsledků.

  Testování  je dobrovolné – pokud rodiče nesouhlasí s testováním, jejich děti  zůstávají doma. Škola bude evidovat jejich absenci jako omluvenou, ale není povinna zajistit pro dané žáky distanční vzdělávání. Pokud jste rozhodnuti nenechat své dítě testovat a nechodit prezenčně do  školy, prosím, informujte třídního učitele nebo přímo ředitelství školy.

  Kdo se nemusí nechat testovat? Testování se neprovádí u osob, které jsou v ochranné lhůtě 90 dní po prodělání onemocnění Covid-19. Každý zákonný zástupce dítěte, který chce tuto výjimku využít, musí předložit třídnímu učiteli čestné prohlášení o prodělání nemoci a doklad, který může mít podobu výpisu ze zdravotní dokumentace nebo kopie SMS zprávy o pozitivním výsledku testu, který předložíte třídnímu učiteli.

  Jak to bude s testováním žáka, který přichází do školy později nebo nastupuje v jiný den, kdy není testování?

  Tento žák si musí před zahájením výuky s určeným pracovníkem provést samotestování. Teprve poté podle výsledku může jít do své kmenové třídy.

  Co se bude dít v případě pozitivního výsledku testu?
  V případě pozitivního testu v pondělí je žák odeslán do izolační místnosti, jsou kontaktováni zákonní zástupci, kteří si žáka musí neprodleně vyzvednout a zajistit si ověřovací PCR test. O výsledku následně informují vedení školy nebo třídního učitele. Ostatní žáci normálně pokračují ve výuce.

  V případě pozitivního testu  ve čtvrtek je žák odeslán do izolační místnosti a následně i domů. Spolu s ním celá třída. Škola bude následně informovat všechny zákonné zástupce, kteří si musí neprodleně své děti vyzvednout. Zákonný zástupce pozitivního žáka si zajistí ověřovací PCR test. Pokud se pozitivita žáka nepotvrdí, vrací se všichni do školy.  Pokud se  pozitivita žáka potvrdí PCR testem, zůstává třída v karanténě doma a  všichni žáci podstoupí PCR testy. Škola je povinna informovat KHS a ta bude vše dále řešit se zákonnými zástupci dětí.

Školní stravování

Pro žáky, kteří se prezenčně učí ve škole je zajištěno stravování přímo v budově školní jídelny.

V  případě dotazů týkajících se návratu dětí do školy, kontaktujte své třídní učitele, případně vedení školy.

Na děti se těšíme a doufáme, že vše společně zvládneme. Děkujeme rodičům za spolupráci.

Mgr. Hana Vondráčková

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ