ZUŠ – školné

HUDEBNÍ OBOR

PHV přípravná hudební výchova
výuka v rozsahu 2 hodin týdně
(hra na nástroj ve skupině + hudební teorie)
850,-
HO hudební obor
výuka v rozsahu 2 hodin týdně
(hra na nástroj individuálně + hudební teorie)
1150,-
HO hra na druhý nástroj
výuka v rozsahu 3 hodin týdně
1600,-

VÝTVARNÝ OBOR:

PVV přípravná výtvarná výchova
výuka v rozsahu 2 hodin týdně
( kolektivní způsob výuky v rozsahu 3 hodin týdně )
850,-
VO výtvarný obor 1150,-

Školné se platí pololetně složenkou, kterou žák obdrží začátkem školního roku od svého učitele. 1. pololetí musí být zaplaceno do 15.září, 2. pololetí do konce února daného školního roku.

Na následující (budoucí) školní rok se vybírá v měsíci červnu společně s přihláškou záloha 200, – na žáka.

Každý žák je povinen se informovat na začátku školního roku o rozvrhu, individuální hodiny hudebního nástroje si žák domlouvá samostatně podle svých časových možností a možností učitele.

Podrobnější informace o rozvrhu, přítomnosti konkrétního učitele, včetně seznamu žáků individuální výuky hudebního oboru budou zveřejněny první den školního roku na nástěnce v budově školy.

Studium na ZUŠ může být ukončeno:

  • na písemnou žádost rodičů v pololetí a na konci školního roku, v jiném termínu jen ze závažných zdravotních nebo rodinných důvodů
  • pro soustavné nebo závažné porušování školního řádu
  • jestliže žák neplní podmínky studia pro neprospěch
  • důvodu nezaplacení školného v určeném termínu

Poplatek za půjčovné školního nástroje na jeden rok činí 300 – 500,- Kč.