Pro zájemce o studium

PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ O STUDIUM pro školní rok 2022/2023

  • Elektronické přihlášky přijímáme od 1.5. do 31.5. 2023

PŘIHLÁŠKA

Přihlášky ke studiu přijímáme pouze v elektronické podobě.

VYPLNIT PŘIHLÁŠKU 

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK (červen 2023)

Informace budou doplněny.

Kritéria přijímacích zkoušek

Do přípravného studia ve všech uměleckých oborech se přijímací zkoušky nekonají. Při zápisu se pouze individuálně ověřují předpoklady ke studiu. Pro přijetí k základnímu studiu platí v jednotlivých oborech následující kritéria:

Hudební obor:

Každý uchazeč o základní studium hudebního oboru vykoná krátkou přijímací zkoušku před zkušební komisí (nejméně tříčlennou) v délce cca 10 minut. Zjišťuje se zde stupeň jeho všeobecných předpokladů ke studiu v těchto oblastech:

  • zpěv (interpretace libovolné písně),
  • rozpoznání změn (chyb) ve známé písni,
  • smysl pro rytmus (vytleskání zadaného rytmického útvaru),
  • intonace (opakování zadaných tónů, přenos tónů do vlastní polohy).

Každou oblast přijímací komise hodnotí klasifikačními stupni 1 – 3. O přijetí uchazeče rozhoduje ředitel školy na základě doporučení zkušební komise. Předpokladem pro přijetí je převaha hodnocení 1 a 2 nad 3. V závislosti na zvoleném studijním zaměření se zároveň ověří i potřebné fyzické předpoklady uchazeče o studium.

Výtvarný obor:

Hodnocení výsledků přijímacích zkoušek VO má tato kritéria:

  • osobitost výtvarného projevu uchazeče
  • úroveň zvládnutí výtvarné techniky